Загальноосвітня підготовка

 

- Реалізація заходів «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді» в ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» під час викладання предметів загальноосвітнього циклу

Професійне спрямуваннявикладання предметів  загальноосвітнього циклу в ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей»


 

            Загальноосвітня підготовка є невід'ємною складовою в групах, де учні поряд із робітничою професією здобувають повну загальну середню освіту.

Одне з головних завдань, яке має розв'язувати сучасний професійно-технічний навчальний заклад - навчити кожного учня самостійно поповнювати свої знання, застосовувати їх на практиці. Для цього потрібно виробити в учнів загальні вміння - мислити самостійно, організовувати, виконувати і контролювати свою роботу, доводити розпочату справу до кінця.

Володіючи вмінням визначати мету, планувати роботу, творчо її виконувати, працювати з науковою літературою, відбирати потрібну інформацію з різних джерел, засвоюючи раціональні прийоми розумової діяльності, учні мають змогу усвідомлено керувати своєю навчальною працею. При цьому створюються сприятливі умови для формування в них позитивного ставлення до праці, вироблення стійких мотивів навчальної діяльності. Неузгоджені зусилля окремих педагогів не можуть забезпечити формування особистості відповідно до моделі сучасного випускника навчального закладу та державного стандарту освіти.

Саме тому викладач повинен опанувати такі форми і методи навчання, які дають найкращий результат засвоєння знань, вмінь і навичок учнів.

Педагоги ліцею займаються творчим пошуком, працюють над собою, пропустивши передовий досвід через свою особистість.

На чільному місці у викладачів є професійна спрямованість викладання у групах, які навчаються за різними професіями - це використання комплектів задач, лабораторних робіт, професійної лексики, які відображають специфіку професії.  

В цьому напрямку творчо і плідно працюють педагоги з інформатики, математики, української мови, хімії, біології та основ екології, основ економіки.

Все більше в своїй практиці викладачі опановують інтерактивні форми і методи навчання, які допомагають сформувати в особистості вміння, навички самостійно вивчати певні явища, процеси, користуючись інформацією.    

Кабінети хімії, біології, математики, української мови і літератури обладнані комп'ютерами, підключеними до Internet.

            Методична комісія «Гуманітарна підготовка, фізична культура і здоров'я та захист Вітчизни» свою роботу планує, виходячи з завдань, поставлених перед професійно-технічною освітою. Комісія працює над методичною темою «Формування в учнівської молоді норм і правил гуманістичної моралі, доброти, милосердя».

Кожен член комісії протягом навчального року працює над індивідуальною проблемною темою, пише реферати з досвіду роботи, проводить відкриті уроки, на яких втілює проблеми, ідеї, свої напрацювання на певну тему.  

Викладач української літератури працює над проблемою «Розвиток літературно-творчих здібностей учнів, їхнього загально-культурного рівня через ознайомлення їх зі світом прекрасного, розкриття краси мистецтва слова, високих моральних цінностей людини, втілених у художніх творах».

Кожен урок - це задушевна бесіда з учнями, це уроки-диспути, семінари, конференції, літературні подорожі.

Викладач англійської мови Дерпач В.В. впроваджує інтерактивні технології, зокрема навчання у співпраці (парні та групові види робіт), проектна методика. Особливу увагу приділяє розвитку іншомовної комунікативної компетенції учня в єдності всіх її складових.

Викладач історії  працює над проблемою «Застосування новітніх педагогічних технологій на уроках історії». Прикладає зусилля на осягнення учнями цінності історичних подій, історичних персонажів для свого часу і для нас усвідомлення того, чим ми зобов'язані попереднім епохам і поколінням та яку відповідальність ми несемо перед ними. На уроках використовує програмне забезпечення в електронному вигляді, матеріали музею ліцею. Провела відкритий урок на тему «СРСР в 20-ті - 30-ті роки».

Опалько С.А. працює над проблемою «Впровадження інноваційних технологій та їх елементів на уроках фізичної культури і здоров'я». Викладач велику увагу приділяє активізації групи, впроваджує систему вправ, розрахованих на зміцнення здоров'я учнів та виховання здорового способу життя. Провів відкритий урок «Легка атлетика. Стрибки в довжину з розбігу».

Жабчик А.Ф. працює над проблемою «Формування в учнівської молоді високих патріотичних почуттів на уроках «Захисту України». Звертає увагу на основну форму військово-патріотичного виховання - військово-шефську роботу, яка полягає у встановленні зв'язків з військовою частиною. Провів відкритий урок на тему «Прилади хімічного та радіаційного контролю» на якому навчив учнів користуватися даними приладами.

Методична комісія «Природничо-математичної підготовки» працює над методичною проблемною темою «Професійна спрямованість на уроках природничо-математичного циклу», робота якої спрямована на використання новітніх педагогічних технологій з метою активізації пізнавальної діяльності учнів.

Кожен викладач підготував реферат, зі змістом якого познайомив усіх членів методичної комісії. Так були розглянуті елементи розвивального навчання у викладанні інформатики, метод проектів на уроках математики, використання нестандартних форм і методів на уроках біології, робота в малих групах та «мозковий штурм» на уроках фізики.

 

Викладачі загальноосвітніх дисциплін - команда творчих, цілеспрямованих педагогів, головна мета яких - навчити кожного учня здатності застосовувати набуті знання і вміння в конкретних навчальних і життєвих ситуаціях, бачити перспективу в майбутньому житті.